Wanneer we over dichtheid van reeën spreken, gaat het altijd om het aantal reeën per oppervlakte-eenheid. Gebruikelijk is het aantal reeën per hectare.

Die dichtheid aan reeën is sterk afhankelijk van de omgeving en hoeveel dieren in die omgeving. Bij een hoge dichtheid ten opzichte van die omgeving neemt de sterfte toe en blijft de dichtheid ongeveer gelijk. Afhankelijk van diezelfde omgeving ontstaat deze stabiele dichtheid wel of niet ten koste van de aanwezige andere natuurwaarden.

Grafiek: Ontwikkeling aanwas in dichtheid t.o.v. draagkracht


In de grafiek is de ontwikkeling van de dichtheid weergegeven inclusief het bereiken van de natuurlijke draagkracht van de omgeving. Dit vindt plaats volgens een een logistische groeicurve. Bij overschrijding van de draagkracht gaan de conditie van de reegeiten en de invloeden van buitenaf de aanwas sterk beïnvloeden. Er komen dan bijvoorbeeld meer oude reegeiten ten opzichte van jonge reegeiten.

Uit praktijkonderzoek is gebleken dat deze invloeden optreden bij enorme dichtheden. Deze 'natuurlijke' sterfte treedt in Nederland op als er geen gelegenheid is voor de dieren om te migreren en de aanwas groter is als de sterfte.

We merken die toenemende reeëndichtheid, of het verlagen van de draagkracht, het eerst op aan de toename van verkeersslachtoffers of het verschijnsel veldreeën. Dit geldt alleen als de invloed van de mens op de populatie gelijk is gebleven. Zo'n invloed is bijvoorbeeld het verkeer. Toename van verkeersintensiteit betekent voor reeën minder geschikte leefomstandigheden, een verklaring voor toenemende sterfte onder reeën.

Reewildstand
Een ander begrip voor dichtheid is stand. Men spreekt van reeën- of reeënstand. Bijvoorbeeld: De reeënstand in dit bos is twaalf. Je hoort duidelijk het gebied waarvan je het aantal op geeft. Meestal is dit het aantal reeën voor een groter gebied dan dit bos aangezien de reeën ook op de naast gelegen landerijen leven, hun eten halen en andere activiteiten uitvoeren.

De reeëndichtheid voor Nederland was in 2012 ongeveer 67.000 / 33.800 km² land = 2 reeën per vierkante kilometer Nederland. Bedenk dat dit inclusief wegen, steden en weilanden is. Niet bepaald plaatsen waar reeën zich kunnen handhaven. In de afgelopen 10 jaar was er ongeveer 4.800 km² bos en natuurterrein (bron CBS). Aangezien daar graag reeën leven is de geschatte reeëndichtheid voor bos en natuurterreinen 67.000 / 4.800 km² = 14 reeën per km² = 14 reeën per 100 ha. Is 1 ree per 10 ha. bos/natuurterrein.

Het aantal geschatte reeën in Europa is meer dan 9,5 miljoen. Er wordt ook wel 15 miljoen genoemd. Dat grote verschil is mogelijk te verklaren door het verschil tussen de populatie met of zonder de jaarlijkse sterfte!

Cookies instellen